Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II Osi priorytetowej POPC Działania 2.1 oraz 5.1

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

w ramach działania 2.1 POPC "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych":

  • prowadzi nabór wniosków dla działania 2.1 POPC w ramach uproszczonej procedury,
  • prowadzi nabór wniosków dla działania 2.1 POPC w trybie konkursowym – w ramach 4 rund wnioski bedą przyjmowane od 17 maja 2019 roku do 30 września 2019 roku
  • prowadzi nabory wniosków dla działania 2.1 POPC w trybie pozakonkursowym,

w ramach działania 5.1 POPC "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia":

  • prowadzi nabór wniosków dla działania 5.1 POPC w trybie pozakonkursowym - wnioski bedą przyjmowane od 29 października 2021 roku do 31 marca 2022 roku

Niniejsza Aplikacja służy do przesłania drogą elektroniczną Formularza wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla wszystkich ww. naborów.

UWAGA!

  • Pamiętaj, że wniosek z załącznikami przekazywany drogą elektroniczną musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy,
  • Nie wszystkie wymienione w aplikacji załączniki dotyczą każdego naboru. Jeśli chcesz wiedzieć które dotyczą Twojego wniosku zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą konkretnego naboru.

Instrukcja użytkownika aplikacji

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.1 bądź 5.1 POPC możesz przesyłać na adres e-mail: konkurs2.1-pytania@cppc.gov.pl lub 2.1pozakonkursowy@cppc.gov.pl